กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

สรุปสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
สรุปรายงานสาธารณภัย
รายงานสาธารณภัย
รายงานสาธารณภัย
รายงานสาธารณภัย
รายงานสาธารณภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางอาภรณ์ รุทรพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขังสาธารณะเพื่อสังคมของเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน กิจกรรม ซึ่งมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณสนามชัย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 13.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวณัฐวิภา ลิ้มกิจประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมระเงง เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลา 13.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสัญญา นามี ผู้อำนวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต นายเลอพงศ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัยกอง ส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุด USAR กรมปภ. และทีม AIR RESCUE(ชุดอากาศยาน ฮ. ปภ. 32) ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรม ปภ. ผู้แทนจาก ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ผู้แทนจาก สนง.ปภ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง ผู้แทนนายอำเภอกะทู้ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาล เมืองป่าตอง เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลรัษฎา ทีมเซ็นทรัลภูเก็ต รพ. วชิระภูเก็ต รพ. กรุงเทพ รพ. อบจ. ภก. ร่วมจัดโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธาน ณ บริเวณอาคารดีคอนโด ครีก กะทู้ ตำบลกระทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลา 16.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายประเสริฐศักดิ์ บำราบพาล พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางสาวนูรีต้า ลาดากามิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณี“ถูกปิดล้อมสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต” ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต โดยมีพันตำรวจเอกสราวุธ ชูประสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนี้
เวลา 14.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายประเสริฐศักดิ์ บำราบพาล พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายเรืองธิศักดิ์ กาญจนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวรัตนา อุสหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวนูรีต้า ลาดากามิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูงโดยมีนายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ ชั้น 2 (อาคารเก่า)
เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม ถ่ายทอดสดผ่านระบบCisco Meeting จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมา ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม
เวลา 13.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวรัตนา อุสหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนูรีต้า ลาดากามิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวจันทร์สิมา แสงสุริยา ผู้อำนวยการสวนสนับสนุนการมีส่วนร่วมกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดประกอบบัญชีสำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย(ป้ายเตือนภัยสึนามิ ๓ ภาษา แบบติดตั้งข้างทางสะท้อนแสง/ป้ายเตือนภัยสึนามิ ๓ ภาษา แบบติดผนังอาคารชนิดสะท้อนแสงและเรืองแสง/สัญลักษณ์บนพื้นถนนและทางเท้าแบบสะท้อน แสง/เสาหลักนําทางพร้อมเลขแสดงระดับน้ําและความสูงพื้นดินจากระดับน้ําทะเล) <br />ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <br />
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน <br />และบรรเทาสาธารณภัย ระบบตรวจสอบความเสียหายอาคาร (Structure Health Monitoring) แบบ Real-time และเก็บข้อมูลความสั่นสะเทือน <br />ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <br />
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน <br />ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <br />
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <br />ป้ายเตือนภัยสึนามิ 3 ภาษา แบบติดตั้งข้างทางสะท้อนแสง/ป้ายเตือนภัยสึนามิ 3 ภาษา แบบติดผนังอาคารชนิดสะท้อนแสง/สัญลักษณ์บนพื้นถนนและทางเท้าแบบสะท้อนแสง <br />และเสาหลักนําทางพร้อมเลขแสดงระดับน้ําและความสูงพื้นดินจากระดับน้ําทะเล <br />
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบตรวจสอบความเสียหายของอาคาร (Structure Health Monitoring) แบบ Real-time และเก็บ <br />ข้อมูลความสั่นสะเทือน เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
สาระน่ารู้
ขอบเขตการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเล โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หอเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 19 หอ
มาตรการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติ และมาตรการของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
Download
7/7/2565
ข้อมูลบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความชำนาญ หรือผู้มีทักษะเฉพาะด้านสาธารณภัย
28/2/2565
สรุปสถิติการให้บริการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
28/2/2565 คู่มือปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร..
21/2/2565 คู่มือสาหรับประชาชนการขอร่วมข่ายสื่อสารแ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14184 ครั้ง