กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลการบริการ

คู่มือการติดต่อราชการของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  เป็นหน่วยงานกลางของจังหวัดภูเก็ต   ทำหน้าที่ในการบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัย  น่าอยู่น่าท่องเที่ยว

 

พันธกิจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

1.จัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือน และเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

2.ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยโครงสร้าง เพื่อลดความรุนแรงและลดผลกระทบ

3.อำนวยการและดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่มีภัย

4.จัดให้มีการจัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จำเป็น ในการป้องกันบรรเทาระงับ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

5.จัดให้มีการฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่เสียหาย ร่างกาย จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพและการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรมสอดคล้องกับความต้องการ

6.จัดให้มีการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ชุมชน และบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และติดตามผลอย่างเป็นระบบ

8.ส่งเสริม พัฒนาการสร้างความตระหนัก และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 

ผู้รับบริการ

แนวทางและวิธีการให้บริการ

1. ผู้ประสบภัย

1. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ในระยะเร่งด่วน และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

2. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระดับจังหวัด

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการปฏิบัติ  การฝึกอบรม อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น

 

2. ให้คำปรึกษา ระเบียบ นโยบาย ข้อกฎหมายในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ผู้ประกอบการ

1.  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ ตลอดจนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่

4. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

1. ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อเกิดภัย เช่น การฝึกให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการภัยได้ด้วยตัวเอง และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

2. จัดหาเครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

5. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. บูรณาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับองค์กรภาครัฐ  และเอกชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

2. ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยประเภทนั้น ๆ เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการภัย    และแนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัย

 

 

ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้รับบริการแนวทางและวิธีการสื่อสาร

 

 

 

 

กลุ่มผู้รับบริการ

บริการที่ให้

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน

1. ผู้ประสบภัย

1.  สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

2. จัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จำเป็น ในการป้องกันบรรเทาระงับ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

3. ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย ร่างกาย จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพและการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรม

4.  ส่งเสริม พัฒนาการสร้างความตระหนัก และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ให้ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

 

- บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website  และการประชุมร่วมกัน , ข่าวสารทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  วางระบบป้องกัน เตือนภัยจาก

สาธารณภัย

2.  ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความรุนแรงและลดผลกระทบ

 

 

- บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website  และการประชุมร่วมกัน,ข่าวสารทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

กลุ่มผู้รับบริการ

บริการที่ให้

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน

 

3.  อำนวยการและดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรมทุกพื้นที่

4. จัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จำเป็น ในการป้องกันบรรเทาระงับ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

5. ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย ตลอดจนร่างกาย และ จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพและการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรมสอดคล้องกับความต้องการ

 

 

3. ผู้ประกอบการ

1. วางระบบป้องกัน เตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ประกอบการ

- บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website  และการประชุมร่วมกัน, ข่าวสารทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

4. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

1.  สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

- บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website  และการประชุมร่วมกัน, ข่าวสารทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

5. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. วางระบบป้องกัน เตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ประกอบการ

- บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website  และการประชุมร่วมกัน, ข่าวสารทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน

ประชาชนทั่วไป / นักท่องเที่ยว

- บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website  และการประชุม. ฝึกซ้อมแผน, ประสานงาน,ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

สมาชิก อปพร. OTOS

- ให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย , เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลสาธารณภัย บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวก สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

หนังสือราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร ,Website , การประชุมร่วมกัน และการฝึกซ้อมแผน, ประสานกับเจ้าหน้าที่, ข่าวสารทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์

 

 

***********************************

 

การแจ้งขอรับการช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย / อุบัติภัย

 

1.1       กลุ่มผู้รับบริการ ประชาชน (ผู้ประสบภัย) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย / อำเภอ

1.2       เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

·       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ..2550

- ความหมายของสาธารณภัย

- การจัดโครงสร้าง ระบบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ

- กำหนดหน่วยงาน และบุคคล ที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

·       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ..2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ..2549

- หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินทดรองราชการฯ

- กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการฯ

·       พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ..2543

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลืออาสาสมัครหรือผู้ที่ช่วยเหลืองานราชการ

  ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่

·       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  จังหวัดภูเก็ต  (ก.ช.ภ.จ.ภก.)

·       หนังสือสั่งการ  และแนวทางการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

1.3  เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ที่ประชาชนผู้ประสบภัย  และ อปท. ต้องรวบรวมเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติ
       ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 

§  แบบสอบสัมภาษณ์ผู้ประสบภัย  (ระบุรายละเอียดของผู้ประสบภัย  พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย)

§  คำร้องขอรับการช่วยเหลือ

§  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนา

§  สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา

§  สำเนาใบแจ้งความ (กรณีเหตุอัคคีภัย)

§  หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่  (ถ้ามี)    ลงนามโดยผู้นำชุมชน / อปท.

§  หนังสือรับรองบ้านเช่า  (ถ้ามี)  ลงนามโดยผู้นำชุมชน / อปท.

§  หนังสือรับรองนักเรียน / นักศึกษา  (ถ้ามี)  ลงนามโดยครู/อาจารย์สถานศึกษานั้นๆ

§  สำเนาใบมรณะบัตรและหนังสือรับรองการเสียชีวิต  (กรณีมีผู้เสียชีวิต)

§  ใบรับรองแพทย์ (กรณีบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป)

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1203 ครั้ง