กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 

อ้างถึง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557ข้อ 19 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


โครงสร้างการเเบ่งงานภายใน เเละอำนาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้

1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ


มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

- ประสานให้คำปรึกษาแนะนำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ ประเทศ กระทรวง กรม แปลงไปสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย รวมทั้งบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่
- ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด
- ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงบประมาณ หรือตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
- ประสาน สนับสนุนการจัดหา จัดสรรทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานรัฐพิธีและราชพิธี งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานวินัย งานการเจ้าหน้าที่ งานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบราชการ งานบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


2) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

- วิเคราะห์ สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
- เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน ติดตามสถานการณ์ สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย
- จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ และแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
- ฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่าย
- จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด
- ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
- บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉิน โดยการบูรณาการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
- ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
- บริหารจัดการและดูแลการใช้ระบบสื่อสารคลื่นความถี่กลางในระดับจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


3) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- ประเมินความเสียหายจากสภาพข้อเท็จจริงและข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังกำหนด
- วางระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
- ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
- สนับสนุนและบริหารจัดการงบกลางและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญการขอโอนเงินชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- จัดทำฐานข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย เพื่อให้การตรวจสอบ จัดหาเก็บสำรอง และแจกจ่ายสิ่งของสำรองจ่ายเป็นไปอย่างมีระบบ
- สนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 737 ครั้ง