กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

แผนงานและงบประมาณ

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม  รวมงบประมาณ (บาท) 
 แผน (บาท)   ผล (บาท) 
(6)=(9)+(12)+(15)+(18) (7)=(10)+(13)+(16)+(19)
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        1,204,060            -
แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ    1,204,060            -
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย      910,860            -
  กิจกรรมหลัก 1 วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      174,500            -
    กิจกรรมย่อย 1.1 จัดทำแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย        48,000            -
      1.1.1 การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ         30,000            -
        1.1.1.2  - ระดับจังหวัด        30,000            -
      1.1.18 การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        18,000            -
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    กิจกรรมย่อย 1.2 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      126,500            -
      1.2.1 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปภ.เขต/จังหวัด/อำเภอ      126,500            -
        1.2.1.2  - ระดับจังหวัด   ประเภทอุบัติเหตุทางถนน      104,000            -
        1.2.1.3  - ระดับอำเภอ    จำนวน         3 อำเภอ         22,500            -
  กิจกรรมหลัก 3 เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง        574,360            -
    กิจกรรมย่อย 3.1 ฝึกอบรม/สัมมนา          53,000          -  
      3.1.1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาประจำปี              53,000          -  
      3.1.1.1 (1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          53,000  
    กิจกรรมรอง 3.4 ศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล          40,000            -
       3.4.3   การศึกษา  ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่และสรุปผลการปฏิบัติงานของจังหวัด           40,000            -
     กิจกรรมสนับสนุน 3.5 สนับสนุนการดำเนินงานของ ปภ.         481,360            -
       3.5.2.11   สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่         262,360            -
          (1) สนับสนุน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมการป้องกันสาธารณภัย        100,000  
          (2) การส่งเสริมและกระตุ้นการให้ความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ/โรงงาน          40,000  
           (3) การเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550           40,000  
           (4) การจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูลสาธารณภัยในระบบสารสนเทศของจังหวัด           42,360  
.          (5) สำรวจการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยและติดตามผลการช่วยเหลือ/จัดทำข้อมูลสาธารภัยในเขตรับผิดชอบ           40,000  
         3.5.3   การจัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง          219,000            -
  กิจกรรมหลัก 4 กำหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน            162,000            -
    กิจกรรมย่อย 4.1  ดำเนินงานตามมาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน            162,000            -
      4.1.1  ดำเนินงานตามมาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน        162,000            -
        4.1.1.2  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2555 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 2555 ระดับจังหวัด อำเภอ        148,000  
        4.1.1.3  - การจัดตั้งจุดตรวจร่วมในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2555    
        4.1.1.4  - การสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ การจัดหาวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และการซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว           14,000  
        4.1.1.11  - สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน    
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทาและฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว      293,200            -
  กิจกรรมหลักที่ 2 : ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย        293,200            -
    กิจกรรมสนับสนุน  2.4  สนับสนุนการดำเนินงานของ ปภ.        293,200            -
        2.4.3.8 สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่        293,200            -
           (1) เก็บข้อมูล/รายงานการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของสำรองจ่าย         100,000            -
           (2) ประสานการให้ความช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพสำหรับอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย และไฟป่า         193,200  
หมายเหตุ:  ประเภทงบรายจ่าย : 1. งบบุคลากร   2. งบดำเนินงาน   3. งบลงทุน   4. งบเงินอุดหนุน   5. งบรายจ่ายอื่น     

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 494 ครั้ง