กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองการปฎิบัติราชการ

คำรับรองการปฎิบัติราชการ

ประจำปี 2555

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดปี 2555

แบบเอกสารคำรับรองฯ ปี 2555

ประจำปี 2554

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (KPI Template)

ข้อมูลผลการสำรวจเพื่อจำแนกสถานะความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน

ประจำปี 2553

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

การดำเนินการจัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด รองรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 File1 File2 File3

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2553

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(สถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา วันพุธที่ 6 มกราคม 2553

ประจำปี 2552

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 2552

ตารางมอบหมายงานตัวชี้วัด ปี 2552

เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552

ประจำปี 2551

ประจำปี 2550

ประจำปี 2549

ประจำปี 2548

ประจำปี 2547

 

รายงานผลการปฎิบัติราชการ

ประจำปี 2554

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2553

รอบ 6 เดือน

ประจำปี 2552

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2551

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2550

 

สรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2553

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ประจำปี 2552

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชน แบบมีส่วนร่วม

ประจำปี 2551

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของชุมชนจังหวัดภูเก็ต(ตามตัวชี้วัด เรื่องระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ)

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551 จังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 335 ครั้ง