กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

บุคลากร 

นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต

 นางอาภรณ์ รุทรพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต


 
ฝ่ายยุทธศาสตร์เเละการจัดการ ฝ่ายป้องกันเเละปฏิบัติการ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

นางอาภรณ์ รุทรพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์เเละการจัดการ

จ่าเอกปรีดี   เอ้งเส้ง
เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

จ่าเอกปรีดี   เอ้งเส้ง
เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 นางสาวภัทรกร  สกุลรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายสากล สุวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวนาฏยา   หมั่นธุระ
พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย(ERT)นางสาวณัฐวิภา  ลิ้มกิจประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
  

 
   

    

 

 
   


     

   
 
 
   

 


 
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2950 ครั้ง