กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ข่าวสารผู้บริหาร

เดือนมิถุนายน 2556

กลุ่ม
1 2 3 4
27/6/2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
27/6/2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต
27/6/2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกรทุจริตรายเดือน
27/6/2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561
1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3002 ครั้ง