กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเขตพื้นที่ 2565

กลุ่ม
5/11/2565
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีเหตุอุทกภัย) 21ต.ค.65
5/11/2565
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีเหตุอุทกภัย)
5/11/2565
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีเหตุอุทกภัย)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15581 ครั้ง