กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

สาระน่ารู้

เรื่องน่ารู้

กลุ่ม
1 2
23/9/2562
ขอบเขตการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเล โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23/9/2562
หอเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 19 หอ
23/9/2562
มาตรการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติ และมาตรการของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
23/9/2562
การปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับกลุ่มเด็ก และสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13713 ครั้ง