กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

Download

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเเละ กทม.
คู่มือการปฏิบัติงาน อปพร.
ดาวน์โหลด :
คู่มือ อปพร..pdf ( 15.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2050 ครั้ง