กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม 2554

กลุ่ม

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินการช่วยเหลือของภาครัฐ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - นามสกุล : *
อีเมล์ : * เบอร์โทรศัพท์ : *
อายุ : * เพศ :
   

2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( สามารถเลือกตอบได้หลายข้อ )


3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 327 ครั้ง